REGULAMIN PORZĄDKOWY

BEDNARSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 I.        Godziny pracy Szkoły

 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.30 i trwają do godziny 15.00.
 2. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.30-8.30 i 14.00-17.30.
 3. W godzinach popołudniowych funkcjonuje świetlica.
 4. Uczniowie klas IV-VI od 15.00 do 16.30 mają także do dyspozycji salę cichej pracy pod okiem nauczyciela („odrabianki”).
 5. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na terenie szatni i stołówki szkolnej w godzinach 7.30-8.30 oraz 15.00-17.30.

 II.        Zasady ogólne

 1. Nauczyciele i uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie.
 2. Punktualne przychodzenie dziecka do szkoły  to konieczny warunek dla harmonijnego rozwoju i niwelowania napięcia związanego ze spóźnieniem. (Punktualność ucznia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny zachowania)
 3. Uczniowie i nauczyciele ubierają się stosownie do miejsca, w którym przebywają.
 4. Uczniowie ubierają się skromnie i adekwatnie do wieku.
 5. Uczniowie nie malują paznokci, nie robią makijażu.
 6. Na uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy (biało-czarny/granatowy).
 7. Uczniowie zmieniają obuwie przez cały rok, dorośli pracownicy szkoły w okresie jesienno-zimowym.
 8. Uczniowie nie przynoszą do szkoły gier elektronicznych, ani drogich gadżetów.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie przedmioty (np. komórki, zegarki, pieniądze) przyniesione przez dziecko do szkoły.
 10. W szatniach uczniowie wieszają ubrania na wieszakach, a buty ustawiają porządnie pod ubraniem, albo wieszają w worku na wieszaku.
 11. Wszystkie przedmioty i ubrania pozostawione poza określonymi miejscami są przenoszone do pojemnika na rzeczy znalezione, a po wypełnieniu pojemnika – przekazywane na cele charytatywne. To samo dotyczy ubrań, przyborów szkolnych i innych rzeczy pozostawionych po zakończeniu lekcji na parapetach, ławkach i na podłodze w klasach.
 12. Raz na miesiąc uczniowie  robią porządek w indywidualnych szafkach w klasach.
 13. Na terenie całego budynku szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.

III.        Zasady bezpieczeństwa i higieny

 1. Wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny.
 2. Podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach uczniowie nie biegają po schodach i korytarzach, nie krzyczą.
 3. Uczniowie nie korzystają bez pytania z narzędzi pracy nauczyciela – komputera, biurka, krzesła, magnetofonu.
 4. W okresie wiosennym i letnim uczniowie mogą wychodzić podczas długich przerw na boisko szkolne.
 5. Uczniowie jedzą i piją podczas przerw na siedząco w klasie lub w stołówce szkolnej.
 6. Uczniowie mają obowiązek sprzątnąć po sobie pozostałości po spożytym posiłku.

IV.        Korzystanie z telefonów komórkowych

 1. Do godziny 15.00 uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innego sprzętu  elektronicznego (poza sprzętem wykorzystywanym podczas lekcji).
 2. Po godzinie 15.00 telefon może być użyty do krótkiego kontaktu z rodzicem „pod okiem” dyżurnego nauczyciela. Na terenie szkoły telefon i inny sprzęt elektroniczny, nie może być używany do żadnego innego celu (gry elektroniczne, robienie zdjęć, filmów).
 3. Jeśli uczeń nie stosuje się do regulaminu, nauczyciel zatrzymuje  telefon komórkowy lub sprzęt elektroniczny i, po wyłączeniu, przekazuje do sekretariatu.
 4. Informacja o naruszeniu regulaminu zostaje odnotowana przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym.
 5. Za pierwszym razem po odbiór telefonu uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły po zakończeniu lekcji. Za drugim (i kolejnym) razem, po odbiór telefonu do Dyrektora szkoły zgłaszają się rodzice ucznia.
 6. Nagrywanie obrazu lub dźwięku za pomocą telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jest możliwe jedynie do celów służących zajęciom szkolnym, w obecności nauczyciela i za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 7. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na odpowiedzialność i za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież tych przedmiotów.
 8. Dokładne zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas wycieczek szkolnych określa regulamin wycieczki.
 9. Nauczyciele nie używają podczas zajęć telefonów komórkowych w celach prywatnych.

V.        Obowiązki i prawa rodziców / opiekunów prawnych

 1. Zgodnie ze Statutem Szkoły, oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają obowiązek podpisać Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami obowiązującymi w szkole (m.in. Statut, WZO, Regulamin Porządkowy Szkoły, Procedura opłat i windykacji) i ich akceptacji (ew. rodzic podpisujący bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność woli drugiego rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Rodzic ma obowiązek na bieżąco zapoznawać się z korespondencją szkolną (dziennik internetowy, dzienniczek ucznia, wiadomości elektroniczne).
 3. Rodzice usprawiedliwiają pisemnie nieobecności swoich dzieci w ciągu tygodnia od dnia zakończenia nieobecności. Po tym terminie nieobecność dziecka jest nieusprawiedliwiona.
 4. O planowanych, dłuższych niż 5-dniowe, nieobecnościach dziecka w szkole, rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę.
 5. Rodzice mogą umawiać się z nauczycielem na rozmowę. Nauczyciel nie może rozmawiać z rodzicem lub inną osobą spoza szkoły w czasie, gdy sprawuje opiekę nad klasą lub grupą dzieci.
 6. Przed umówionym spotkaniem z nauczycielem rodzice zgłaszają się do sekretariatu i tam proszą o wezwanie nauczyciela.
 7. W pilnych sprawach rodzic może skontaktować się z dzieckiem dzwoniąc do sekretariatu w godzinach 8.00-16.00, lub do świetlicy w godzinach 16.00-17.30.

VI.        Nadrabianie zaległości, zwolnienia

 1. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić przerobiony przez klasę materiał we własnym zakresie. (Nauczyciel nie ma obowiązku podawania rodzicom przed prywatnym wyjazdem dziecka szczegółowego programu planowanych lekcji).
 2. Uczniowie zwolnieni z zajęć WF mają obowiązek przebywać pod opieką nauczyciela w czasie lekcji. Starsze dzieci, które są zwolnione z zajęć WF, by wyjść ze szkoły muszą mieć zwolnienie ze szkoły (a nie tylko z WF) o określonej godzinie (w przypadku dzieci mających prawo do samodzielnego powrotu do domu).

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 10 października 2016