Drukuj Drukuj

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii

na rok szkolny 2021/2022

Roczny plan pracy  świetlicy jest integralną częścią programu wychowawczego-profilaktycznego. Wizja naszej szkoły zakłada, że dzieci mają się czuć w niej bezpieczne, lubiane, szanowane i traktowane poważnie. Rozbudzanie naturalnej ciekawości świata to również jedno z ważnych zadań szkoły. Ponadto nasi uczniowie powinni potrafić radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, umieć współdziałać w grupie i wybierać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Biorąc pod uwagę aspekty zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym. Zadaniem naszej świetlicy jest jednoczesna realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych.

Wychowawcy świetlicy dbają także o aktywność fizyczną dzieci, stymulując ją poprzez organizowanie, gier i zabaw o charakterze ruchowym.

Kolejnym zadaniem placówki jest odkrywanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów oraz stwarzanie warunków do rozwijania tych predyspozycji za pomocą odpowiednio zorganizowanych zajęć świetlicowych oraz dodatkowych.

Ponadto świetlica ma na celu upowszechnianie kultury i kształtowanie nawyków w zakresie kultury osobistej, wdrażanie do kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych i do dbałości o zdrowie, a także rozwijanie samodzielności uczniów i samorządnych form aktywności społecznej.

W naszej świetlicy podkreślamy rolę swobodnej zabawy, istotnej dla dzieci-dającej im wiele radości, satysfakcji oraz korzyści. Poprzez interakcje z rówieśnikami przyczynia się ona do wszechstronnego rozwoju dziecka- w pierwszej kolejności rozwoju społecznego, a także poznawczego i ruchowego.

Zajęcia świetlicowe prowadzone przez wychowawców świetlicy nie są obowiązkowe- biorą w nich udział chętne dzieci, zainteresowane danym tematem.

W szkole funkcjonują dwie świetlice. Pierwsza dla uczniów klas 1-3 oraz druga dla uczniów klas 4-5.

W czasie trwania pandemii obowiązują zasady zawarte w „Świetlicowym  ABC bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii”:

 

 1. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny zgodne z procedurami przyjętymi w szkole.

 

 1. Uczniowie świetlicy korzystają ze środków do dezynfekcji rąk wchodząc do świetlicy oraz każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Po skończonych zajęciach, uczniowie w maseczkach przyprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela, mającego z nimi ostatnią lekcję.

 

 1. Klasy zostawiają plecaki w wyznaczonych miejscach.

 

 1. W świetlicy dzieci, po odkażeniu rąk, mogą bawić się wyznaczonymi przez nauczyciela zabawkami i korzystać z wybranego sprzętu sportowego.

 

 1. Po skończonej zabawie, dzieci oddają sprzęt/zabawki nauczycielowi świetlicy.

 

 1. Do gry w tenisa stołowego należy posiadać własną podpisaną imieniem i nazwiskiem paletkę.

 

 1. Uczniowie jedzą w wyznaczonych miejscach.

 

 1. Uczniowie korzystają ze sklepiku szkolnego według ustalonego grafiku.

 

 1. Dzieci przynoszą swoje przybory do pisania/rysowania oraz książki- nie wymieniają się rzeczami.

 

 1. W kontaktach z innymi staramy się zachować dystans społeczny.

 

 1. Wychodząc do domu, uczniowie zabierają wszystkie swoje rzeczy.

 

 1. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad higieny.

 

 1. Każdy uczeń zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w dokumentach ABC bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii.

 

W związku z niepewną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją szczegółowy plan pracy

świetlicy będzie dostosowywany na bieżąco.