Drukuj Drukuj

Zasady rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii

 na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii rozpoczyna się w  październiku roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

Do udziału w rekrutacji do klasy pierwszej, która zacznie naukę w roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy dzieci urodzone w 2017 r.

I REKRUTACJA DO KLASY I

1) O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

  • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
  • wynik spotkania rekrutacyjnego

Od 2 października 2023 do 10 stycznia 2024 rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii przesyłają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 230 zł na poniżej podany nr konta.

Do 10 stycznia 2024 należy dostarczyć zdjęcie dziecka, Arkusz Informacji o Gotowości Szkolnej wydany przez przedszkole (lub opinię z przedszkola/zerówki o funkcjonowaniu dziecka w grupie) oraz wszelkie opinie, diagnozy z poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 10 stycznia 2024r. Po złożeniu pełnej dokumentacji na Państwa maile zostanie wysłana wiadomość z numerem rekrutacyjnym dziecka.

12 stycznia 2024 (po godzinie 14:00) na stronie internetowej szkoły zostaną opublikowane terminy spotkań dla dzieci.

Po południu 01 marca 2024 na stronie internetowej zostanie wywieszona zakodowana lista dzieci przyjętych do szkoły oraz lista rezerwowa .

W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły, należy wpłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 1850 zł. Brak wpłaty wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

2) Spotkania rekrutacyjne

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się przez obserwację zachowania dziecka podczas zajęć grupowych dla kandydatów, prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w obecności psychologa szkolnego. W trakcie zajęć rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką, indywidualną rozmowę z dzieckiem.

Podczas zajęć rekrutacyjnych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny obserwują kandydatów na uczniów klasy pierwszej pod kątem:

  • dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej- w tym reagowania na polecenia nauczyciela
  • umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej

Spotkanie (stacjonarne) z dziećmi odbywa się w małych grupach ( maksymalnie 18 osób) w jedną wyznaczoną przez szkołę sobotę (03 lutego, 10 lutego, 17 lutego, 24 lutego).             Do 10 stycznia 2024 prosimy o podanie informacji jeśli któryś z podanych terminów Państwu nie pasuje.

II. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

O przyjęciu dziecka do klasy decyduje:

  • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
  • rozmowa z rodzicami
  • świadectwo promocji do danej klasy, ocena semestralna (w 2 połowie roku szkolnego) oraz wszelkie opinie, diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane.
  • wyniki dwudniowej obserwacja dziecka na zajęciach szkolnych (kandydat powinien posiadać: drugie śniadanie, zeszyt, przybory do pisania, strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe, obuwie na zmianę) oraz testu pisemnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie danej klasy.

Rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii dostarczają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową, świadectwo i/lub ocenę semestralną oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 230 zł, na poniżej podany nr konta.

W razie różnic w poziomie zaawansowania w języku angielskim i/lub drugiego języka obcego, przy przyjęciu do klasy wyższej niż pierwszej, rodzice dziecka zobowiążą się umożliwić dziecku nadrobienie wiadomości do poziomu klasy

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

*Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Opłatę rekrutacyjną wysokości 230 zł  należy dokonać na konto szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

z dopiskiem np. „BSP opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski