Drukuj Drukuj

Zasady rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii rozpoczyna się
w  październiku roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. O przyjęciu dziecka do Szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

 O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

 • akceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego,
 • obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć grupowych
  z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i psychologiem szkolnym,
 • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami,

Od 1 października 2020 do 15 stycznia 2021 rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii pozostawiają w sekretariacie lub wysyłają na adres [email protected] wypełnioną ankietę zgłoszeniową, podpisaną przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) wraz ze zdjęciem dziecka oraz potwierdzeniem uiszczonej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł. Rodzice otrzymują numer rekrutacyjny.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

z dopiskiem np. „BSP opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski”

Do 15 stycznia 2021 r. rodzice kandydatów proszeni są o złożenie
w sekretariacie szkoły kopii Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej (lub opinii przedszkola/zerówki) wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

Do 5 marca 2021 r. na stronie internetowej zostanie wywieszona zakodowana  lista dzieci przyjętych do szkoły oraz lista rezerwowa .

Kandydat, który ma rodzeństwo w  Bednarskiej Szkole Podstawowej i spełnił wszystkie wymagania rekrutacji, ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy wpłacić bezzwrotne wpisowe, w wysokości 1500 zł.  Niewpłacenie wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

 Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów klasy pierwszej

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się poprzez obserwację zachowania dziecka podczas zajęć grupowych dla kandydatów, prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w obecności psychologa szkolnego. W trakcie zajęć rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką, indywidualną rozmowę z dzieckiem.

Podczas zajęć rekrutacyjnych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny obserwują kandydatów na uczniów klasy pierwszej pod kątem:

 • dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym reagowania na polecenia nauczyciela,
 • umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

O przyjęciu dziecka do nowej klasy czwartej decyduje:

 • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawaleii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego potwierdzone podpisem
 • obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć grupowych z rówieśnikami prowadzona przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela klas IV – V oraz psychologa szkolnego
 • świadectwo promocji do danej klasy, ocena semestralna (w 2 połowie roku szkolnego),
 • wynik testu z języka polskiego i matematyki,
 • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

O przyjęciu dziecka do klasy decyduje:

 • akceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego,
 • rozmowa z rodzicami ,
 • świadectwo promocji do danej klasy, ocena semestralna (w 2 połowie roku szkolnego),
 • wyniki  testu  pisemnego z języka polskiego , matematyki i języka angielskiego na poziomie danej klasy,  dwudniowa obserwacja dziecka na zajęciach.    Kandydat powinien posiadać: zeszyt, przybory do pisania,  strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe, obuwie na zmianę (w zależności od pory roku i pogody). 
 • W razie różnic w poziomie zaawansowania w języku angielskim i/lub drugiego języka obcego, przy przyjęciu do klasy wyższej niż pierwszej, rodzice dziecka zobowiążą się umożliwić dziecku nadrobienie wiadomości do poziomu klasy.

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Rodzice dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej proszeni są o dostarczenie jej kopii do sekretariatu wraz z dokumewymienionymi w terminarzu

 

Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki w naszej szkole.