Drukuj Drukuj

Zasady rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii rozpoczyna się w  październiku roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

I REKRUTACJA DO KLASY I

1) O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

 • akceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
 • obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć grupowych z nauczycielami i psychologiem szkolnym
 • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami

Od 4 października 2021 do 14 stycznia 2022 rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii przesyłają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na poniżej podany nr konta. Rodzice otrzymują na maila podanego w zgłoszeniu numer rekrutacyjny dziecka.

Do 14 stycznia 2022 należy dostarczyć zdjęcie dziecka oraz Arkusz Informacji o Gotowości Szkolnej wydany przez przedszkole.

Do 11 marca 2022 na stronie internetowej zostanie wywieszona zakodowana lista dzieci przyjętych do szkoły oraz lista rezerwowa .

W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły, należy wpłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 1650 zł. Brak wpłaty wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

2) Spotkania rekrutacyjne

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się przez obserwację zachowania dziecka podczas zajęć grupowych dla kandydatów, prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w obecności psychologa szkolnego. W trakcie zajęć rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką, indywidualną rozmowę z dzieckiem.

Podczas zajęć rekrutacyjnych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny obserwują kandydatów na uczniów klasy pierwszej pod kątem:

 • dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej- w tym reagowania na polecenia nauczyciela
 • umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej

 

Spotkanie (stacjonarne) z dziećmi odbywa się w małych grupach ( maksymalnie 18 osób) w jedną wyznaczoną przez szkołę sobotę (22 stycznia; 19 lutego; 26 lutego, 5 marca). Do 14 stycznia 2022 prosimy o podanie informacji jeśli któryś z podanych terminów Państwu nie pasuje.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu spotkania będą odbywały się w formie online.

II REKRUTACJA DO NOWEJ KLASY IV

O przyjęciu dziecka do nowej klasy czwartej decyduje:

 • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego potwierdzone podpisem
 • obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć grupowych z rówieśnikami prowadzona przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela klas IV – V oraz psychologa szkolnego (Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu spotkania będą odbywały się w formie online)
 • świadectwo promocji do drugiej i trzeciej klasy oraz ocena opisowa z pierwszego semestru klasy III
 • wynik testu z języka polskiego i matematyki
 • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami

Od 4 października 2021 do 14 lutego 2022 rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii przesyłają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł, na poniżej podany nr konta. Rodzice otrzymują na maila podanego w zgłoszeniu numer rekrutacyjny dziecka.

Do 14 lutego 2022 należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia klasy I i II oraz oceny opisowej z pierwszego semestru klasy III.

III. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

O przyjęciu dziecka do klasy decyduje:

 • akceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
 • rozmowa z rodzicami
 • świadectwo promocji do danej klasy, ocena semestralna (w 2 połowie roku szkolnego)
 • wyniki testu pisemnego z języka polskiego , matematyki  na poziomie danej klasy, dwudniowa obserwacja dziecka na zajęciach. Kandydat powinien posiadać: drugie śniadanie, zeszyt, przybory do pisania,  strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe, obuwie na zmianę(w zależności od pory roku i pogody)

Rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii dostarczają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową, świadectwa z lat ubiegłych (od klasy 1) i/lub ocenę semestralną oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł, na poniżej podany nr konta.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

*Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki.

*Rodzice dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej proszeni są o dostarczenie jej kopii do sekretariatu wraz z dokumentami wymienionymi w terminarzu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opłatę rekrutacyjną wysokości 200 zł  należy dokonać na konto szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

z dopiskiem np. „BSP opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski”