Drukuj Drukuj

Zasady rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii

 na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii rozpoczyna się w  październiku roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

I REKRUTACJA DO KLASY I

1) O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

 • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
 • wynik spotkania rekrutacyjnego

Od 3 października 2022 do 08 stycznia 2023 rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii przesyłają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 230 zł na poniżej podany nr konta. Rodzice otrzymują na maila podanego w zgłoszeniu numer rekrutacyjny dziecka.

Do 08 stycznia 2023 należy dostarczyć zdjęcie dziecka, Arkusz Informacji o Gotowości Szkolnej wydany przez przedszkole oraz wszelkie opinie, diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane.

Do 10 lutego 2023 na stronie internetowej zostanie wywieszona zakodowana lista dzieci przyjętych do szkoły oraz lista rezerwowa .

W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły, należy wpłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 1650 zł. Brak wpłaty wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

2) Spotkania rekrutacyjne

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się przez obserwację zachowania dziecka podczas zajęć grupowych dla kandydatów, prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w obecności psychologa szkolnego. W trakcie zajęć rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką, indywidualną rozmowę z dzieckiem.

Podczas zajęć rekrutacyjnych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny obserwują kandydatów na uczniów klasy pierwszej pod kątem:

 • dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej- w tym reagowania na polecenia nauczyciela
 • umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej

Spotkanie (stacjonarne) z dziećmi odbywa się w małych grupach ( maksymalnie 18 osób) w jedną wyznaczoną przez szkołę sobotę (14 stycznia; 21 stycznia; 28 stycznia, 04 lutego). Do 10 stycznia 2023 prosimy o podanie informacji jeśli któryś z podanych terminów Państwu nie pasuje.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu spotkania będą odbywały się w formie online.

II REKRUTACJA DO NOWEJ KLASY IV

O przyjęciu dziecka do nowej klasy czwartej decyduje:

 • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego potwierdzone podpisem
 • wynik spotkania rekrutacyjnego – obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć grupowych z rówieśnikami prowadzona przez nauczycieli oraz psychologa szkolnego (Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu spotkania będą odbywały się w formie online)
 • świadectwo promocji do drugiej i trzeciej klasy oraz ocena opisowa z pierwszego semestru klasy III, a także wszelkie opinie, diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane.
 • wynik testu z języka polskiego i matematyki pisany podczas spotkania rekrutacyjnego

Od 03 października 2022 do 29 stycznia 2023 rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii przesyłają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 230 zł, na poniżej podany nr konta. Rodzice otrzymują na maila podanego w zgłoszeniu numer rekrutacyjny dziecka.

Do 29 stycznia 2023 należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia klasy I i II oraz oceny opisowej z pierwszego semestru klasy III.

III. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

O przyjęciu dziecka do klasy decyduje:

 • zaakceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego
 • rozmowa z rodzicami
 • świadectwo promocji do danej klasy, ocena semestralna (w 2 połowie roku szkolnego) oraz wszelkie opinie, diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych jeżeli zostały wydane.
 • wyniki dwudniowej obserwacja dziecka na zajęciach szkolnych (kandydat powinien posiadać: drugie śniadanie, zeszyt, przybory do pisania, strój gimnastyczny (dres), obuwie sportowe, obuwie na zmianę) oraz testu pisemnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie danej klasy.

Rodzice dzieci kandydujących do Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii dostarczają do sekretariatu wypełnioną ankietę zgłoszeniową, świadectwo i/lub ocenę semestralną oraz uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 230 zł, na poniżej podany nr konta.

W razie różnic w poziomie zaawansowania w języku angielskim i/lub drugiego języka obcego, przy przyjęciu do klasy wyższej niż pierwszej, rodzice dziecka zobowiążą się umożliwić dziecku nadrobienie wiadomości do poziomu klasy

.…………………………………………………………………………………………………………………………………

*Szkoła dysponuje funduszem stypendialnym przeznaczonym na dofinansowanie nauki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Opłatę rekrutacyjną wysokości 230 zł  należy dokonać na konto szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

07 1240 6003 1111 0010 5057 7861

z dopiskiem np. „BSP opłata rekrutacyjna, Jan Kowalski