Drukuj Drukuj

Procedura opłat i windykacji

Dotycząca opłat, zwolnień od opłat i windykacji należności w Bednarskiej Szkole Podstawowej w Warszawie, należącej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji

§ 1

1. Szkoły należące do Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego są szkołami odpłatnymi, za wyjątkiem:

a) Decyzji Komisji do spraw Opłat za Szkołę i Stypendiów podjętej zgodnie z regulaminem;

b) Przyznania przez Dyrektora Szkoły (Radę Dyrektorów) nieodpłatnego miejsca dla ucznia w uzasadnionym przypadku.

§ 2

1. Opłatami za szkołę są: czesne, opłaty rekrutacyjne, wpisowe , oraz opłaty za dodatkowe zajęcia fakultatywne (ponad te zawarte w czesnym, zgodnie z  Regulaminem Zajęć Dodatkowych).

2 Ustalanie wysokości czesnego oraz wysokości wpisowego i opłat rekrutacyjnych należy .do kompetencji Zarządu Towarzystwa.

3. Czesne płacone jest w 12 równych ratach do piątego dnia każdego miesiąca z góry, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca włącznie w ostatnim roku nauki.

4. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić do dnia określonego w Terminarzu rekrutacji na dany rok szkolny. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

5. Wpisowe należy opłacić w terminie do dwóch tygodni od dnia ukazania się listy przyjętych do szkoły uczniów.

§ 3

1. Przed przyjęciem dziecka do szkoły, najpóźniej w pierwszym tygodniu  od rozpoczęcia roku szkolnego, Rodzice  (opiekunowie) dziecka mają obowiązek podpisać w  Sekretariacie Szkoły:

a) Oświadczenie o zapoznaniu się z „Procedurą Opłat i Windykacji” (patrz Załącznik 1)
b) Kopie zlecenia do banku zobowiązujące bank do automatycznego polecenia zapłaty czesnego na rzecz szkoły.

2. Płatnicy mogą opłacać czesne za okres równy miesiącu lub jego wielokrotnościom.

3. Wysokość czesnego może ulec zmianie, która ogłoszona zostaje na zebraniu rodziców i na stronie internetowej Szkoły nie później niż na miesiąc przed jej wprowadzeniem.

4. Podwyżka czesnego nie obejmuje tych miesięcy, za które uiszczona została opłata czesnego przed ogłoszeniem podwyżki na zebraniu rodziców.

Procedura windykacyjna w wypadku zalegania z płatnościami

§ 4

1. Płatnicy są zobowiązani do wcześniejszego zawiadomienia w formie pisemnej (dopuszczalne jest zawiadomienie w formie elektronicznej ) o możliwym opóźnieniu w płatnościach i jego przyczynie.

2. W wypadku wcześniejszego zgłoszenia Biuro Rachunkowe Zespołu Szkół lub osoba upoważniona przez Zarząd może zaakceptować takie opóźnienie płatności do wysokości 2 miesięcznego czesnego bez wszczynania procedury windykacyjnej.

3. W przypadku wcześniejszego zawiadomienia Szkoła nie nalicza karnych odsetek lub opłat manipulacyjnych związanych z opóźnieniami w płatnościach za ten okres.

§ 5
1. Biuro rachunkowe Zespołu Szkół przekazuje najpóźniej do 15 dnia bieżącego miesiąca, dyrektorom szkół wykaz osób zalegających z opłatami za ubiegły miesiąc.

2. Gdy opóźnienie w opłatach nie zostanie uprzednio zgłoszone, 15 dnia miesiąca szkoła wdraża procedurę windykacyjną.

3. O powstałych zaległościach w opłatach rodzice/opiekunowie powiadamiani są:

a) mailowo przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, jeżeli zaległość dotyczy jednego miesiąca opłat czesnego i nie przekroczy 30 dni od obowiązującego terminu wpłaty.

b) gdy zaległość przekroczy 30 dni od obowiązującego terminu zapłaty, Szkoła wysyła pierwsze  listowne wezwanie do zapłaty za pokwitowaniem odbioru .

c)W przypadku nieuregulowania zaległości pomimo powiadomienia mailowego i pierwszego wezwania do zapłaty, wezwanie listowne wysyłane jest powtórnie po 30 dniach za pokwitowaniem odbioru.

4. Powiadomienie i wezwania powinny mieć formę zapewniająca poufność, co do treści.

§ 6
1. W przypadku uporczywego uchylania się od wnoszenia opłat :

  • jeżeli nie zaistniały przypadki opisane w  § 1, pkt 1 lub 2,
  • pomimo trzykrotnego (raz mailowego, dwukrotnie listownego) powiadomienia i wezwania do zapłaty,
  • jeżeli suma zaległości w opłatach za szkołę  będzie równa lub większa równowartości dwóch opłat miesięcznych czesnego,

w lipcu, po zakończeniu roku szkolnego, Dyrektor Szkoły  podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

2. O decyzji o skreśleniu z listy uczniów dyrektor szkoły informuje  rodziców ucznia pisemnie za pokwitowaniem odbioru.

3.  W opisanym w punktach 1 i 2 przypadku, po uprzednim poinformowaniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO, dyrektor szkoły może przekazać sprawę do sądu, w celu orzeczenia przez sąd tytułu do realizacji roszczenia windykacyjnego.

§ 7

1. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie zalegają z płatnościami za szkołę podstawową nie będzie przyjęty do gimnazjum Zespołu. Dotyczy to zarówno płatności za naukę tego ucznia, jak też jego rodzeństwa naturalnego lub przyrodniego. W wyjątkowych przypadkach decyzje tę  mogą cofnąć dyrektorzy szkół.
2. Powyższa reguła nie dotyczy wyjątków wymienionych w paragrafie 1 w punkcie 1.

§ 8

1. Wszelkie koszty związane z procedurą windykacyjną ponoszą dłużnicy. W szczególności należą do nich następujące koszty:
a) Opłaty skarbowe
b) Opłaty pocztowe
c) Opłaty sądowe (w drastycznych przypadkach)
d) Koszty obsługi prawnej
e) Koszty czynności administracyjnych i księgowych i inne

2. Szkoła zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych maksymalnych od kwot należnych za cały okres zadłużenia, obliczonych na podstawie art. 359 §2(1) k.c.

§ 9

1. Na każdym etapie procedury windykacyjnej dopuszczona jest możliwość podpisania ugody regulującej indywidualnie spłatę zadłużenia.

2. Nie są możliwe ugody dotyczące niewypełnionej ugody.

3. Ugoda negocjowana jest przez Komisję ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów, a wniosek o zatwierdzenie ugody kierowany jest do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO. Ostateczną decyzję w sprawie ugody lub umorzenia zadłużenia rodziców/opiekunów ucznia wobec szkoły podejmuje Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO na wniosek ww. komisji (patrz Statut Towarzystwa Przyjaciół I SLO, artykuł 25, punkt 23).