Zasady rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2018/19

 

Rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Podstawowej rozpoczyna się  23 października roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów. O przyjęciu dziecka do Szkoły nie decyduje kolejność zapisu.

O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:

  • akceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego,
  • obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć grupowych z nauczycielami wychowania wczesnoszkolnego i  psychologiem szkolnym,
  • ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami,

Od 23 października 2017 do 23 lutego 2018 rodzice dzieci kandydujących  do Bednarskiej Szkoły Podstawowej  pozostawiają w sekretariacie wypełnioną ankietę zgłoszeniową podpisaną przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) wraz ze zdjęciem dziecka oraz  poświadczeniem uiszczonej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. Wpłaty należy dokonać na konto szkoły. Rodzice otrzymują numer rekrutacyjny.

Kandydat który spełnił wszystkie wymagania rekrutacji i ma rodzeństwo w  Bednarskiej Szkoły Podstawowej, ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

Do 24 marca 2018 r. rodzice kandydatów proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły kopii Arkusza Informacji o Gotowości Szkolnej Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

Do 6 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej wywieszona zostanie zakodowana  lista przyjętych do szkoły dzieci oraz lista rezerwowa .

W ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy wpłacić wpisowe, którego wysokość  podana jest na stronie internetowej Szkoły. Niewpłacenie wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Spotkania rekrutacyjne dla kandydatów klasy pierwszej

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się poprzez obserwację zachowania dziecka podczas zajęć grupowych dla kandydatów prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w obecności psychologa szkolnego. Dziecko nie jest egzaminowane .  W trakcie zajęć rekrutacyjnych psycholog może przeprowadzić krótką rozmowę indywidualną z dzieckiem.

Podczas zajęć rekrutacyjnych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i psycholog szkolny będą obserwować kandydatów na uczniów klasy pierwszej pod kątem:

dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym reagowania na polecenia nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS II-VI

O przyjęciu dziecka do klasy starszej decyduje:

  • akceptowanie przez rodziców Statutu Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Regulaminu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczego,
  • rozmowa z rodzicami ,
  • świadectwo promocji do danej klasy,
  • wyniki   testu  pisemnego z języka polskiego , matematyki i języka angielskiego na poziomie danej klasy,
  • dwudniowa obserwacja dziecka na zajęciach.

W razie różnic w poziomie zaawansowania w języku angielskim i/lub drugiego języka obcego, przy przyjęciu do klasy wyższej niż pierwszej, rodzice dziecka zobowiążą się umożliwić dziecku nadrobienie  wiadomości do poziomu klasy.