Drukuj Drukuj

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Kawalerii 2018/19

1)     Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych codziennie w godzinach 15.20-16.10 i 16.20-17.10

2)     Do 28 września istnieje możliwość wypisania lub przepisania dziecka na inne zajęcia                  w miarę wolnych miejsc. Kolejna zmiana będzie możliwa na początku drugiego semestru.

3)

  • W ramach czesnego można wybrać  trzy spośród następujących zajęć: piłka nożna,  siatkówka, sport dla dziewczynek, origami, koło matematyczne kl.4-6, koło matematyczne klasy 3, koło polonistyczne, koło latynoamerykańskie, zwierzątka z koralików, modelowanie 3D,  zespół wokalny, 

Każde kolejne jest płatne 15zł za zajęcie.

  • Inne zajęcia są dodatkowo płatne wg. tabeli z planem zajęć dodatkowych.

 

4)     Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują drogą mailową informację                            o wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe swojego dziecka za poprzedni miesiąc.

5)     Rodzice dokonują opłat za zajęcia dodatkowo płatne gotówką w sekretariacie  Szkoły,  z dołu do 15-go dnia następnego miesiąca. Opłaty za zajęcia czerwcowe przyjmowane są z góry, razem z opłatami za maj, do 15 czerwca.

6)     O uczestnictwie dziecka w zajęciach w następnym semestrze, decyduje brak zaległości w opłatach za poprzedni semestr.

7)     Szkoła nie pobiera opłat jedynie za zajęcia, które nie odbyły się  z powodu choroby nauczyciela lub innego wydarzenia szkolnego (wycieczka, uroczystość szkolna) . Rodzic płaci za zajęcia, które odbyły się, a na których dziecko było nieobecne np. z powodu choroby.

8)     Zajęcia indywidualne (np. logopeda), płatne są według stawek i zasad ustalonych przez prowadzącego.

9)     Rezygnację z danych zajęć lub zapisanie dziecka na inne zajęcie w miarę wolnych miejsc, można zgłaszać tylko do końca pierwszego miesiąca danego semestru.

10)       Prowadzący zajęcia ma prawo wykreślić ucznia z listy uczestników zajęć, w przypadku powtarzającego się niewłaściwego zachowania, które utrudnia prowadzenie zajęć.

11)       W przypadku, gdy na dane zajęcia nie zapisze się ustalona minimalna liczba uczestników, lub ich liczba zmniejszy się w ciągu roku szkolnego, zajęcie będzie anulowane, lub koszt zajęć rozłoży się na pozostałych uczestników.

12)     Zajęcia na basenie (Rozbrat) płatne są z góry za cały rok.  Zajęcia uruchomimy (najwcześniej 18-go września), o ile zgłosi się  i zapłaci za cały rok 18 osób. W pierwszych zajęciach uczestniczyć będą wyłącznie dzieci, których rodzice uregulują roczną należność oraz dostarczą zgodę lekarza na uczestnictwo dziecka w zajęciach na pływalni.

 

Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 31 sierpnia 2018