ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Bednarskiej Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2017/2018

Roczny plan pracy  świetlicy jest integralną częścią programu wychowawczego i profilaktyki.   Wizja naszej szkoły zakłada, że dzieci mają się czuć w niej bezpieczne, lubiane, szanowane i traktowane poważnie. Rozbudzanie naturalnej ciekawości świata to również jedno z ważnych zadań szkoły. Ponadto nasi uczniowie powinni potrafić radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, umieć współdziałać w grupie i wybierać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Biorąc pod uwagę aspekty zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki-zadaniem naszej świetlicy jest jednoczesna realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych.

Wychowawcy świetlicy dbają także o aktywność fizyczną dzieci, stymulując ją poprzez organizowanie, gier i zabaw o charakterze ruchowym.

Kolejnym zadaniem placówki jest odkrywanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów oraz stwarzanie warunków do rozwijania tych predyspozycji za pomocą odpowiednio zorganizowanych zajęć świetlicowych oraz dodatkowych.

Ponadto świetlica ma na celu upowszechnianie kultury i kształtowanie nawyków w zakresie kultury osobistej, wdrażanie do kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych i do dbałości o zdrowie, a także rozwijanie samodzielności uczniów i samorządnych form aktywności społecznej.

W naszej świetlicy podkreślamy rolę swobodnej zabawy, istotnej dla dzieci-dającej im wiele radości, satysfakcji oraz korzyści. Poprzez interakcje z rówieśnikami przyczynia się ona do wszechstronnego rozwoju dziecka-w pierwszej kolejności rozwoju społecznego, a także poznawczego i ruchowego.

Zajęcia świetlicowe prowadzone przez wychowawców świetlicy nie są obowiązkowe-biorą w nich udział chętne dzieci, zainteresowane danym tematem.

W roku szkolnym 2017/2018 każdemu z miesięcy został nadany temat, wokół którego będą organizowane działania świetlicy i towarzyszące im imprezy i konkursy.

WRZESIEŃ -miesiącem INTEGRACJI

PAŹDZIERNIK- miesiącem ZŁOTEJ JESIENI

LISTOPAD – miesiącem  GIER

GRUDZIEŃ – miesiącem ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERY

STYCZEŃ – miesiącem KARNAWAŁU

LUTY – miesiącem MUZYKI

MARZEC – miesiącem WIOSNY

KWIECIEŃ – miesiącem ZWIERZĄT

MAJ  – miesiącem KSIĄŻKI

CZERWIEC – miesiącem SPORTU

 Planowane imprezy i konkursy

PAŹDZIERNIK- Konkurs plastyczny „Pejzaż jesienny”

LISTOPAD – Obchody Dnia Pluszowego Misia oraz turniej gier planszowych

GRUDZIEŃ – Wspólne ubieranie świetlicowej choinki

LUTY- Koncert „Muzyczne pasje”

KWIECIEŃ – Akcja „Pomoc bezdomnym zwierzętom”

MAJ  – Kiermasz książki

CZERWIEC – Dzień sportu

Poszczególne zadania i sposoby ich realizacji określone są w tygodniowym rozkładzie zajęć świetlicowych.