Drukuj Drukuj

REGULAMIN BEDNARSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TERYTORIUM KAWALERII

I. Godziny pracy Szkoły

 

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.30 i trwają do godziny 15.10.

2. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.30-8.30 i 14.00-17.30.

3. W godzinach popołudniowych funkcjonuje świetlica.

4. Uczniowie od 15.20 do 16.30 mają także do dyspozycji salę cichej pracy pod okiem nauczyciela („odrabianki”).

5. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na terenie szatni i stołówki szkolnej w godzinach 7.30-8.30 oraz 15.20-17.30.

 

II. Prawa i obowiązki uczniów

 

1. Uczniowie mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach kontroli postępów w nauce,

7) otrzymania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową (ministerstwa)

12) wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych (w okresie wiosennym i letnim uczniowie mogą wychodzić podczas długich przerw na boisko szkolne tylko pod opieką nauczyciela), ferii i przerw świątecznych

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) punktualnie przychodzić na każdą lekcję,

2) po przyjściu do szkoły spędzać czas przed lekcjami w świetlicy szkolnej,

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

4) systematycznie przygotowywać się do zajęć, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności,

5) w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić przerobiony przez klasę materiał,

6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9) przynajmniej raz w miesiącu robić porządek w indywidualnych szafkach klasowych

10) ubierać się skromnie i adekwatnie do wieku (bez makijażu i malowania paznokci) , na uroczystości szkolne zakładać strój galowy (biało-czarny/granatowy),

11) zmieniać obuwie przez cały rok,

12) przestrzegać porządku w szatniach: ubrania wieszać na wieszakach, a buty ustawiać porządnie pod ubraniem albo wieszać w worku na wieszaku,

13) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,

14) przeciwstawiać się wszelkim przejawom przemocy na terenie szkoły,

15) informować pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia,

16) po każdej lekcji zostawić po sobie porządek w sali,

17) uczniowie klas IV-VI, po ostatniej lekcji, mają obowiązek zgłosić się do świetlicy (wyjątek stanowią tylko ci uczniowie, którzy za zgodą rodziców samodzielnie wychodzą ze szkoły i nie są zapisani do świetlicy),

18) czekać w świetlicy na nauczyciela zajęć dodatkowych,

19) przestrzegać następujących zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

a. do godziny 15.10 uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (poza sprzętem wykorzystywanym podczas lekcji),

b. po godzinie 15.10 telefon może być użyty do krótkiego kontaktu z rodzicem za zgodą dyżurnego nauczyciela. Na terenie szkoły telefon i inny sprzęt elektroniczny, nie może być używany do żadnego innego celu (gry elektroniczne, robienie zdjęć, filmów),

c. jeśli uczeń nie stosuje się do regulaminu, nauczyciel zatrzymuje telefon komórkowy lub sprzęt elektroniczny i przekazuje do sekretariatu,

d. informacja o naruszeniu regulaminu zostaje odnotowana przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym,

e. za pierwszym razem po odbiór telefonu uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły po zakończeniu lekcji. Za drugim (i kolejnym) razem, po odbiór telefonu do Dyrektora szkoły zgłaszają się rodzice ucznia,

f. nagrywanie obrazu lub dźwięku za pomocą telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jest możliwe jedynie do celów służących zajęciom szkolnym, w obecności nauczyciela i za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,

g. uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na odpowiedzialność i za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież tych przedmiotów,

h. dokładne zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas wycieczek szkolnych określa regulamin wycieczki,

20) przestrzegać następujących zasad:

a. podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach poruszać się bezpiecznie po terenie szkoły

b. nie korzystać bez pytania z narzędzi pracy nauczyciela – komputera, biurka, krzesła, magnetofonu, markerów,

c. jeść i pić podczas przerw na siedząco w klasie lub w stołówce szkolnej.

 

III. Obowiązki i prawa rodziców

1. Rodzice dziecka mają obowiązek podpisać Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami obowiązującymi w szkole (m.in. Statut, WZO, Regulamin Szkoły, Procedura opłat i windykacji) i ich akceptacji (ew. rodzic podpisujący bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność woli drugiego rodzica/opiekuna prawnego).

2. Rodzice mają obowiązek dbać, by dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało na zajęcia szkolne.

3. Rodzice żegnają dzieci na poziomie szatni szkolnych.

4. Rodzic ma obowiązek na bieżąco zapoznawać się z korespondencją szkolną (dziennik internetowy, dzienniczek ucznia, wiadomości elektroniczne).

5. Rodzice usprawiedliwiają pisemnie w dzienniku elektronicznym nieobecności swoich dzieci w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia nieobecności. Po tym terminie nieobecność dziecka jest nieusprawiedliwiona.

6. O planowanych, dłuższych niż 5-dniowe, nieobecnościach dziecka w szkole, rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę.

7. W przypadku wyjazdu lub trybu pracy uniemożliwiającego kontakt, rodzice mają obowiązek podać szkole kontakt do osoby/osób, które opiekują się dzieckiem podczas ich nieobecności.

8. Rodzice mogą umawiać się z nauczycielem na rozmowę. Nauczyciel nie może rozmawiać z rodzicem lub inną osobą spoza szkoły w czasie, gdy sprawuje opiekę nad klasą lub grupą dzieci.

9. W pilnych sprawach rodzic może skontaktować się z dzieckiem dzwoniąc do sekretariatu w godzinach 8.00-16.00.

10. Podczas imprez rodzinnych (pikniki, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego) opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie.

 

IV. Nadrabianie zaległości, zwolnienia

1. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić zrealizowany przez klasę materiał we własnym zakresie. (Nauczyciel nie ma obowiązku podawania rodzicom przed prywatnym wyjazdem dziecka szczegółowego programu planowanych lekcji).

2. Uczniowie zwolnieni z zajęć WF mają obowiązek przebywać pod opieką nauczyciela w czasie lekcji. Starsze dzieci, które są zwolnione z zajęć WF, by wyjść ze szkoły muszą mieć zwolnienie ze szkoły (a nie tylko z WF) o określonej godzinie (w przypadku dzieci mających prawo do samodzielnego powrotu do domu).

3. Uczniowie mający upoważnienie do samodzielnego powrotu do domu po wyjściu ze szkoły nie są już pod opieką szkoły i nie wracają na jej teren.

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 31 sierpnia 2018