Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO odbędzie się: 19 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 17.00, drugi termin godz. 17.30          w budynku Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
 5. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
 6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
 7. Wybory do władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów
 8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
 9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                                                                                  Serdecznie zapraszam

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                          Jerzy Modlinger

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799  lub w kasach szkolnych.

 

REGULAMIN WYŁANIANIA PRZEZ SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KANDYDATUR DO ZARZĄDU W RAMACH KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ PRZEWIDZIANYCH W ART. 23 ust. 3 STATUTU

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady wyłaniania przez szkoły prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego kandydatów do Zarządu
 2. Zarząd Towarzystwa nie później niż na 10 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, którego porządek obrad obejmuje wybór członków Zarządu, zawiadamia dyrektorów wszystkich prowadzonych przez Towarzystwo szkół o możliwości zgłaszania jednego lub więcej członków kandydujących jako przedstawiciele szkoły.
 3. Dyrektor szkoły nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zebrania Członków wywiesza na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania przez członków Towarzystwa (rodziców i prawnych opiekunów uczniów i absolwentów danej szkoły, pracowników i byłych pracowników danej szkoły oraz absolwentów danej szkoły) kandydatów do Zarządu. Kandydaci mogą się również zgłosić sami. Do zgłoszenia powinna zostać dołączona zgoda zgłaszanego kandydata.
 4. Zgłaszanie kandydatur może odbywać się wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt 3.
 5. Każdy z członków, o których mowa w pkt 3 może zgłosić jedną lub więcej kandydatur.
 6. Termin zgłaszania kandydatur upływa na 1 dzień przed terminem Walnego Zebrania.
 7. Dyrektor szkoły przekazuje Zarządowi na 1 dzień przed terminem Walnego Zebrania Członków listę zgłoszonych kandydatur wraz ze zgodami zgłoszonych osób.
 8. Podczas Walnego Zebrania odbywa się tajne głosowanie. Z każdej listy zgłoszonej przez szkołę można głosować tylko na jedną osobę.
 9. Członkowie Towarzystwa podczas Walnego Zebrania głosują również na listę osób zgłoszonych z sali.