Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

 • 17 Wrz

  Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO

  Warszawa, 14 września  2020 r.

  ZTP/850/2020

  Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO odbędzie się:

  28 września (poniedziałek) 2020 r. o godz. 17.30, drugi termin godz.18.00

  w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji skrutacyjnej

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej

  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi

  6. Wybory władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę

  7. Wniosek o wprowadzenie zmian w statucie Towarzystwa (wykreślenie zlikwidowanych gimnazjów)

  8. Dyskusja w sprawie podjęcia prac programowych i organizacyjnych związanych z utworzeniem nowej szkoły podstawowej

  9. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo

  10. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                                                                                                                                        Serdecznie zapraszam

  Prezes Zarządu

  Jerzy Modlinger

  P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799  lub w kasach szkolnych.

  Przeczytaj całość
 • 4 Wrz

  Przeczytaj całość