Regulamin świetlicy szkolnej

Bednarskiej Szkoły Podstawowej

 

 1. Świetlica czynna jest w godzinach 14.00-17.30.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni  wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – w której wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 3. Uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie  umieścił w deklaracji, jeśli rodzic/opiekun dostarczy do sekretariatu pisemne upoważnienie lub wyśle je ze swojego adresu mailowego na adres szkoły.
 4. Dziecko nie może być odebrane przez osobę nie wskazaną w deklaracji na telefoniczną prośbę rodzica.
 5. Osoba odbierająca dziecko zwraca się do ochroniarza, który sprawdza  jej dane na podstawie posiadanych kopii deklaracji, a następnie wzywa dziecko przez krótkofalówkę.
 6. W sytuacji nie dostarczenia do szkoły wypełnionej deklaracji dziecko mogą odebrać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.
 7. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny 17.30. Każde odebranie dziecka po tej godzinie jest odnotowywane przez nauczycieli świetlicy i potwierdzane podpisem osoby odbierającej.
 8. W powtarzających się przypadkach odbierania dziecka po godzinie 17.30 nauczyciel powiadamia dyrekcję.
 9. W dni w których odbywają się zebrania oraz „dni otwarte” dzieci mogą pozostać na świetlicy do godziny 20.00.
 10. Uczeń może samodzielnie wyjść ze szkoły jeśli rodzic/opiekun prawny wskaże taką opcję w deklaracji lub przyśle pisemną zgodę mailem na adres szkoły.
 11. Uczeń może czekać samodzielnie na odebranie przed budynkiem szkoły tylko jeśli posiada zgodę wymienioną w punkcie 10.
 12. Uczeń, który posiada zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły- ma obowiązek zgłosić ochroniarzowi fakt, że opuszcza szkołę. Ochrona odnotowuje to na liście.
 13. Po odnotowaniu przez ochronę, że dany uczeń opuścił samodzielnie szkołę nie ma możliwości powrotu do niej (chodzi min. o wyjście do sklepu, parku itp.)
 14. Dzieci mogą same wychodzić do toalety, szkolnej stołówki, sklepiku,  po wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy.
 15. Po skończonych lekcjach uczniowie są sprowadzani do świetlicy całą klasą przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.
 16. Uczniowie klas IV-VI zgłaszają swoją  obecność  wychowawcy świetlicy, który odnotowuje ją na liście.

Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

 1. Po przyjściu na świetlicę uczniowie przebywają na jej poziomie.
 2. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na boisku i podwórku szkolnym. Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. Świetlica nie odpowiada za zniszczone, ubrudzone, zaginione ubrania i rzeczy uczniów.
 3. W ramach zajęć świetlicowych codziennie prowadzone są zajęcia zgodnie z rocznym planem świetlicy szkolnej. W zajęciach tych udział biorą chętne dzieci.
 4. Dzieci mogą przynosić do świetlicy swoje zabawki, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy oraz prowadzących zajęcia dodatkowe, a także respektowania ustalonych zasad zachowania i regulaminu.
 6. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 7. Zasady dotyczące zajęć dodatkowych:

a)      prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są do wyczytywania listy i zbierania dzieci na swoje zajęcia.

b)      za obecność dziecka na zajęciach dodatkowych odpowiedzialny jest prowadzący dane zajęcia.

c)      prowadzący zajęcia dodatkowe sprawuje opiekę nad dzieckiem uczęszczającym na jego zajęcia przez cały czas trwania jego zajęć-nie wypuszcza z nich wcześniej.

d)      prowadzący zajęcia dodatkowe jest zobowiązany do poinformowania rodziców o tym, że zajęcia są odwołane.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2015