Regulamin pracowni plastycznej

1. Do pracowni plastycznej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela.
2. Do pracowni pierwszy wchodzi nauczyciel.
3. Zawsze należy podporządkować się poleceniom nauczyciela.
4. Materiały do pracy można brać samodzielnie tylko po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem.
5. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój, sumiennie wykonują swoje zadania, dbają o porządek. Nikt nie niszczy cudzej pracy.
6. Nie wolno przeszkadzać innym głośnym zachowaniem i kołysać się na krzesłach.
7. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i napojów.
8. Po wykonaniu swojego zadania wszystkie użyte materiały odkładamy na miejsce, pędzle myjemy i sprzątamy miejsce pracy.
9. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiada sprawca.

 

Regulamin Pracowni Komputerowej

1. W sali komputerowej uczniowie mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń ma stałe miejsce w pracowni i bez zgody nauczyciela nie może go zmieniać.
3. Uczniom wolno obsługiwać sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
4. Uczniowie nie mogą wkładać do szkolnych komputerów urządzeń typu pamięć USB, przenośne dyski itp.
5. Uczniowie nie mogą zmieniać wyglądu pulpitu monitora, ani dokonywać modyfikacji w ustawieniach lub konfiguracji komputerów szkolnych.
6. Uczniowie bez zgody nauczyciela nie mogą instalować programów komputerowych.
7. Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić swoje stanowisko pracy. O wszelkich brakach lub usterkach, zniszczeniu sprzętu lub zaistniałych zmianach należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela.
8. W trakcie pracy z komputerem obowiązują ogólne zasady BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych i elektrycznych.
9. Uczeń uruchamia komputer i loguje się w sieci tylko na polecenie nauczyciela i zgodnie z jego wskazówkami.
10. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
11. Po skończonych zajęciach należy pozostawić swoje stanowisko komputerowe w należytym porządku.