Program Profilaktyki

Bednarskiej Szkoły Podstawowej

Akty Prawne

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art.72
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.257 z późn. zm)
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011.231.1375 z późn. zm)
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r.  poz. 124)
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U.2005.180.1493
 8. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
 9. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015
 10. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 11. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016
 12. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015
 13. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (D.U z  18 czerwca 2014 r., poz. 803)
 15. Rozporządzenie MENIS z dn. 31.01.2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej , zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 

 

Program Profilaktyki powstał z myślą o naszych uczniach, aby ochronić ich przed różnego rodzaju zagrożeniami i zachowaniami mającymi negatywny wpływ na ich rozwój. Istotne jest aby uczniowie potrafili radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, aby umieli współdziałać
z innymi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Realizując zadania zawarte w programie Szkoła będzie współpracowała z rodzicami uczniów, instytucjami wspierającymi pracę wychowawczo – profilaktyczną szkoły (np. poradnią psychologiczno – pedagogiczną, służbą zdrowia, Policją , Strażą Miejską).

Program realizowany będzie przez wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów, nauczycieli świetlicy , psychologa szkolnego, pielęgniarkę szkolną
i zaproszonych gości.

 

Cele główne programu :

 1. Profilaktyka zdrowotna
 2. Profilaktyka uzależnień
 3. Bezpieczna szkoła
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych

 

Ad. 1   Profilaktyka zdrowotna

Zadania Sposób realizacji Czas realizacji Osoby odpowiedzialne
Promowanie zdrowego trybu życia:

- nauka prawidłowego odżywiania

- nauka aktywnego spędzania wolnego czasu

- kształtowanie nawyków dbania
o zdrowie i higienę osobistą

- lekcje tematyczne

- godziny wychowawcze

- pogadanki/spotkania

- zajęcia ruchowe

- zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki

- przypominanie
o prawidłowej postawie ciała podczas nauki i zabawy

- przerwy między lekcjami

 

cały rok szkolny Nauczyciele/wychowawcy

Psycholog szkolny

Pielęgniarka szkolna

Zaproszeni goście

 

 

 

Ad. 2 Profilaktyka uzależnień

Zadania Sposób realizacji Czas realizacji Osoby odpowiedzialne
Uświadamianie roli bliskiej relacji z rodzicem, będącej głównym czynnikiem chroniącym przed uzależnieniami

 

Informowanie
o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu

 

Uświadamianie skutków uzależnień od gier komputerowych, telewizji , Internetu

 

Uświadamianie zagrożeń płynących
z używania substancji psychoaktywnych
i palenia papierosów

 

- rodzinne imprezy rekreacyjno-sportowe

- warsztaty dla rodziców

- rozmowy z uczniami i rodzicami

- zajęcia komputerowe

- godziny wychowawcze

 

 

 

cały rok szkolny Psycholog szkolny

Nauczyciele/wychowawcy

Pielęgniarka szkolna

Inni specjaliści

 

 

Ad. 3  Bezpieczna szkoła

Zadania Sposób realizacji Czas realizacji Osoby odpowiedzialne
Nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią (np. bezpieczna droga do szkoły)

 

Ograniczenie przemocy
i zachowań agresywnych

 

Kształtowanie umiejętności asertywnych

 

Nauka kontrolowania zachowania pod wpływem emocji i stresu

 

- lekcje tematyczne

- godziny wychowawcze

- rozmowy z uczniami i rodzicami

- konkursy tematyczne

- warsztaty tematyczne

- indywidualna praca

z uczniem

- przeprowadzenie kursu na kartę rowerową

cały rok szkolny Psycholog szkolny

Nauczyciele, wychowawcy

Inni specjaliści

 

 

Ad. 4  Kształtowanie postaw prospołecznych

Zadania Sposoby Czas realizacji Osoby odpowiedzialne
Uczenie współdziałania w grupie i wzajemnego wspierania

 

Nauka empatii
i tolerancji

(uwrażliwianie na osoby niepełnosprawne, starsze, dzieci z domów dziecka, dzieci uchodźców, osoby
o odmiennej kulturze
i poglądach)

 

- zajęcia lekcyjne mające na celu poznanie innych kultur

- spotkania
z zaproszonymi gośćmi

- warsztaty

- akcje charytatywne np.  Bednarska Akcja Charytatywna (BACH)

cały rok szkolny Nauczyciele

Psycholog szkolny

Zaproszeni goście

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2015